Do technik badania rynku należą:

 • badania ankietowe (ankieta, wywiad bezpośredni, ankieta prasowa, wywiad telefoniczny);
 • panel produktów sprzedaży detalicznej (gromadzenie informacji za pomocą inwentaryzacji w punktach sprzedaży detalicznej);
 • panel konsumentów (badania konsumentów dobranych w sposób losowy);
 • badania motywacyjne (np. wywiady i testy, których celem jest rozpoznanie motywacji konsumentów);
 • metody eksperymentalne i obserwacyjne (np. eksperyment rynkowy);
 • bieżąca obserwacja rynku.

 

Badanie ankietowe zmierza do zdobycia informacji od wybranej grupy konsumentów. Respondenci mogą być wybrani w sposób losowy bądź mogą stanowić specjalnie wyselekcjonowaną grupę docelową. Badanie ankietowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. Pytania mogą mieć charakter zarówno otwarty, jak i zamknięty.

Popularnymi technikami badań ankietowych są:

 • ankieta pocztowa – gdy komunikacja z respondentami odbywa się drogą pocztową,
 • ankieta prasowa – ankieta publikowana w prasie; respondenci odsyłają swoje odpowiedzi drogą pocztową,
 • ankieta audytoryjna – pojawiająca się przy okazji bankietów, degustacji, sympozjów, rozdawana osobiście,
 • ankieta opakowaniowa – przekazywana przy okazji sprzedaży produktu; stosowana podczas kampanii reklamowych,
 • ankieta komputerowa – komunikacja z respondentami odbywa się drogą internetową,
 • wywiad bezpośredni,
 • wywiad telefoniczny.

Podczas konstruowania kwestionariusza niezbędne jest sformułowanie tematu i celu badania, jego zakresu, czyli sposobu doboru grupy badanych osób oraz formy pomiaru.

 

Panel produktów sprzedaży detalicznej to jedna z technik badania rynku, polegająca na gromadzeniu informacji za pomocą inwentaryzacji w punktach sprzedaży detalicznej.

Panel produktów sprzedaży detalicznej jest częścią analizy danych wtórnych w procesie badania rynku. Danymi potrzebnymi do analizy mogą być np. sprzedaż produktów wg linii produktów, zapasy poszczególnych produktów w magazynach, koszty dostaw, produkcji, magazynowania i sprzedaży wyrobów.

Panel produktów pozwala na analizę popytu i podaży na danym rynku. Dostarcza nie tylko niezbędnych informacji o produktach, lecz również o preferencjach konsumentów.

 

Badanie panelowe polega na zbieraniu danych od jednej, określonej grupy ludzi. Badanie takie może być przeprowadzane w odstępach czasowych.

Badania panelowe umożliwiają zebranie informacji o zachodzących zjawiskach: zmieniających się trendach, zmianach w danym środowisku i preferencjach grupy badanych konsumentów.

Panele można podzielić ze względu na:

 • ciągłość badań: panel stały i panel okresowy,
 • sposób kontaktu z respondentem: panel pocztowy, telefoniczny i bezpośredni,
 • tematykę badań: panel jednotematyczny i panel wielotematyczny,
 • podmiot badań: panel konsumentów, panel gospodarstw domowych, panel instytucji,
 • skład uczestników: panel statyczny i panel dynamiczny.

Celem badania panelowego jest zdobycie informacji o strukturze nabywców, określenie udziału rynkowego, ustalenie częstotliwości i intensywności zakupu określonych produktów, zbadanie przywiązania konsumentów do danej marki oraz uchwycenie zmian w upodobaniach konsumentów.

 

Badanie motywacyjne ma na celu wyjaśnienie zachowań konsumenckich oraz wskazanie przyczyn, dla których dana grupa ludzi decyduje się na zakup pewnych dóbr.

Badania motywacyjne pomagają w identyfikacji:

 • czynników skłaniających konsumentów do wyboru danego produktu bądź usługi,
 • czynników skłaniających konsumentów do zachowania lojalności wobec produktu bądź marki lub też rezygnacji z nich,
 • wyobrażeń i opinii konsumentów wobec danego produktu lub usługi.

Badania motywacji stanowią podstawę do stworzenia profilu osobowościowego nabywców określonych produktów. Są wielką pomocą w planowaniu działań promocyjnych, marketingowych oraz sprzedażowych.

Technikami badań motywacyjnych są:

 • wywiad głębinowy, którego istotą jest zachęcanie respondentów do udzielania swobodnych wypowiedzi,
 • techniki projekcyjne, które polegają na przenoszeniu własnych cech na oceniane przedmioty.

 

Metody eksperymentalne w badaniach rynku polegają na manipulowaniu zmiennymi w celu pomiaru ich efektów.

Metody eksperymentalne mogą stanowić nieocenioną pomoc podczas:

 • wprowadzenia na rynek nowego produktu,
 • ustalenia optymalnej ceny,
 • ustalenia perspektywy zbytu danego produktu,
 • oceny efektywności sterowania sprzedażą,
 • wyboru najlepszego środka reklamy,
 • określania najbardziej trafnego hasła reklamowego,
 • ustalania wydatków na reklamę.

Metody eksperymentalne mogą mieć miejsce w warunkach laboratoryjnych bądź na wybranym rynku o ograniczonym zasięgu.

 

Metody obserwacyjne polegają na dokonywaniu spostrzeżeń dotyczących danego rynku w sposób zamierzony i planowy.

Metody obserwacyjne dzielą się na:

 • obserwację skategoryzowaną – występującą gdy badacz obserwuje zjawiska rynkowe pod kątem przygotowanego arkusza pytań bądź zagadnień,
 • obserwację nieskategoryzowaną – charakteryzującą się swobodną obserwacją zjawisk rynkowych ze względu na brak wcześniej przygotowanego arkusza pytań,
 • obserwację bezpośrednią – w przypadku której badacz ma możliwość zweryfikowania zgromadzonych informacji,
 • obserwację uczestniczącą – w której badacz staje się członkiem badanej grupy, częścią interesującego go otoczenia i bierze czynny udział w jej zajęciach,
 • obserwację nieuczestniczącą -  w której badacz jest członkiem danej grupy, jednak ogranicza się do biernej obserwacji jej zajęć,
 • obserwację jawną – w której badane osoby  dysponują pełną wiedzą, iż są przedmiotem obserwacji oraz badań,
 • obserwację ukrytą – w której badane osoby nie wiedzą, iż są obserwowane.

 

Bieżąca obserwacja rynku polega na badaniu całości stosunków rynkowych na określonym terytorium bądź w danej branży. Jest to obserwacja zjawisk rynkowych w ich naturalnych warunkach.

Elementami bieżącej obserwacji rynku są:

 • miejsce producenta na rynku,
 • szanse wejścia na rynek z nowym produktem,
 • obecni i potencjalni klienci,
 • ceny produktów,
 • możliwe kanały dystrybucji.

Bieżąca obserwacja rynku pozwala na określenie zachowań i preferencji konsumentów, na śledzenie zmian zachodzących na danym rynku oraz na monitorowanie działań konkurencji.

Obserwacja rynku jest wielką pomocą w planowaniu działań promocyjnych dotyczących nowego produktu bądź usługi.

 

Zapraszamy do skontaktowania się z nami w celu ustalenia szczegółów współpracy.