Podstawowym celem działania przedsiębiorstwa jest osiągnięcie zysku. Analiza kosztów pozwala na wgląd w efektywność gospodarowania firmy, a w dalszej perspektywie – na jej poprawę poprzez ustalenie sposobów obniżenia ponoszonych kosztów.

Analiza kosztów produkcji obejmuje analizę kosztów całkowitych, kosztów przeciętnych, kosztów jednostkowych, kosztów krańcowych, kosztów stałych oraz kosztów zmiennych. Wszystkie koszty są ze sobą powiązane i analizowane zarówno w krótkim, jak i długim okresie czasu. Analiza struktury kosztów pozwala poznać jak w rzeczywistości dane przedsiębiorstwo funkcjonuje.

Analiza kosztów i badanie cen składa się z następujących modułów:

 • analiza kosztów i zysków,
 • badania elastyczności cenowej,
 • analiza popytu, ustalenie potencjału rynku, potencjalnej sprzedaży i prognozy wielkości sprzedaży,
 • analiza konkurencyjności cenowej.

Koszty podzielić można ze względu na:

 • rodzaj: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, pozostałe koszty rodzajowe;
 • sferę działalności: koszty fazy zakupu (zaopatrzenia), koszty fazy zbytu (sprzedaży), koszty zarządu (ogólnozakładowe), koszty działalności właściwej;
 • układ kalkulacyjny kosztów: koszty bezpośrednie i pośrednie;
 • stopień zależności kosztów od wielkości produkcji: koszty stałe i zmienne;
 • miejsce powstania: koszty wydziałów podstawowych, koszty ogólnozakładowe.

W celu ustalenia strategii cenowej przeprowadzane jest badanie cen.

Metody badania cen:

 • PSM (Price Sensitivity Meter) – pomiar wrażliwości cenowej, czyli badanie elastyczności cenowej produktu,
 • DPA (Direct Price Acceptance) – i określenie bezpośredniej akceptowalnej ceny,
 • BPTO (Brand Price Trade-Off) – badanie elastyczności cenowej popytu, sprawdzanie różnych wariantów cenowych,
 • Demand Two – testowanie predefiniowanej ceny produktu przez pytanie o prawdopodobieństwo zakupu,
 • Metody statystyczne: wskaźniki cen, agregatowe wskaźniki cen, wskaźniki nieważone, wskaźniki ważone, indeks cen Laspeyresa, indeks cen Paaschego, wskaźnik mieszany.

Zapraszamy do skontaktowania się z nami w celu ustalenia szczegółów współpracy.