Badanie koniunktury gospodarczej to badanie wszelkich zmian w aktywności gospodarczej przedsiębiorstw oraz badanie zmian wskaźników ekonomicznych. Podstawowymi wskaźnikami ekonomicznymi są: PKB, PNB, inwestycja, konsumpcja, wskaźnik bezrobocia, wskaźnik inflacji.

Badanie aktywności gospodarczej przedsiębiorstw obejmuje także następujące wskaźniki mające wpływ na sytuację ekonomiczną: popyt, podaż, zatrudnienie, portfel zamówień, produkcję, sytuację finansową przedsiębiorstw, zapasy, ceny, wykorzystanie zdolności produkcyjnej oraz bariery działalności. Charakterystyka wymienionych elementów stanowi pomoc w nakreśleniu rzeczywistej kondycji gospodarki.

Koniunktura odzwierciedla cykliczny charakter procesów gospodarczych. Występują w niej wahania, które dzieli się na:

  • trendy – czyli zmiany długookresowe,
  • wahania koniunkturalne – zmiany aktywności gospodarczej powtarzające się regularnie,
  • wahania sezonowe – zmiany w ciągu roku kalendarzowego,
  • wahania przypadkowe – zamiany o charakterze przypadkowym, losowym.

Badanie koniunktury gospodarczej i funkcjonowania przedsiębiorstw to:

  • badanie charakterystyki i trendów rynków,
  • analiza udziałów w rynku,
  • analiza konkurencji,
  • analiza i badanie funkcjonowania pracowników przedsiębiorstwa,
  • audyt marketingowy przedsiębiorstwa.

Badanie koniunktury gospodarczej oraz funkcjonowania przedsiębiorstw charakteryzuje dany rynek, co pozwala na podjęcie decyzji inwestycyjnych bądź dotyczących dalszych działań przedsiębiorstwa na rynku.

Zapraszamy do skontaktowania się z nami w celu ustalenia szczegółów współpracy.