Analiza i badanie rynku to ogół czynności, których celem jest poznanie istoty zjawisk oraz procesów rynkowych, takich jak popytu i podaży, jak również związków i zależności zachodzących pomiędzy nimi, stosunków rynkowych i czynników, które te stosunki określają bądź na nie oddziałują (np. stan sił wytwórczych, płace, dochody, ceny towarów).

Analiza rynku skutkuje podjęciem trafniejszych decyzji w kwestii podaży: wielkości i asortymentu produkcji oraz zaopatrzenia i popytu, biorąc pod uwagę dochody potencjalnych klientów oraz ceny towarów.

W celu podjęcia dobrych decyzji marketingowych niezbędne jest poznanie specyfiki rynku, którym są Państwo zainteresowani.

Badanie i analiza rynku jest sposobem identyfikacji szans i zagrożeń przedsiębiorstwa. Obejmują one: analizę obecnych rynków, zachowania konsumentów, tendencji w kształtowaniu produktów oraz inne, wybrane aspekty otoczenia zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego przedsiębiorstwa.

Istotnymi aspektami analizy otoczenia przedsiębiorstwa są:

  • wielkość, struktura i dynamika działalności,
  • dynamika wielkości obrotów w okresie objętym planowaniem strategicznym,
  • aktualna oraz zamierzona do osiągnięcia pozycja przedsiębiorstwa na rynku,
  • obecni i potencjalni nabywcy,
  • stan aktualnej i potencjalnej konkurencji.

Zapraszamy do skontaktowania się z nami w celu ustalenia szczegółów współpracy.